Skillnaden mellan Ab och G#

Home / Musik / Skillnaden mellan Ab och G#

Blir det då någon faktisk skillnad om du skriver ner ett G# (giss) eller Ab (ass) på noter?

Svaret är absolut ja, men frågan är sedan om hur indirekt denna skillnad manifesteras.

Det kan faktiskt vara så att det betyder att musikern sjunger eller spelar tonen på ett annat sätt När det gäller violinister spelas dessa toner ofta på olika sätt. Om vi säger att ett A spelas med andra fingret i ett visst läge på fiolen skulle då ett Ab, ett sänkt A, normalt spelas med ett tillbakadraget andrafinger. Däremot skulle G# normalt spelas med ett framåtskjutet förstafinger. Det får konsekvensen att intonationen, alltså den faktiska frekvensen som spelas torde skilja sig något mellan dessa fall, åtminstone låter de annorlunda genom att de spelas på olika sätt.

På ett liknande sätt påverkas intonationen av funktionen hos tonen i melodin, skalan ellTwo row of musical notes and chordser ackordet, när det gäller intonerade instrument som blåsinstrument, röster och bandlösa stränginstrument. Som en överstigande kvint i en C-durskala intonerar vi annorlunda en som en stor ters i en E-durskala, eller en prim i en Ab-durskala. Vad som vi uppfattar som rent beror alltså på kontexten, dom vilka instrument vi sjunger/spelar tillsammans med, skalan och stämningssystemet. Pianot är ett tempererat instrument men det finns många andra Stämningssystem.

Den största skillnaden som påverka resultatet när stycket framförs, har för alla notläsande musiker att göra med läsbarheten. I en tonart med tre B-förtecken är det mycket vanligare med att ett A sänks än att ett G höjs, alltså att ett Ab är vanligare än ett G#. Det blir lättare att läsa och således mindre risk för musikern att spela fel och kunna koncentrera sig på utförandet av tonen eller passagen, istället för att hjärnans kapacitet går ut i att tänka om. Därmed inte sagt att det i varje fall är det korrekta att skriva på detta viset, eller att det är det lättaste att läsa. Om det är tydligt att melodin är sådan att till exempel kvinten i ett C-mollackord höjs, är det mer korrekt att skriva G# och för många musiker också lättare att spela. Men här finns också en vattendelare, många musiker har lättare att läsa en felaktig notbild eller ackordanalys med mindre förtecken medan andra tycker det är svårare för att det inte sammanfaller med en teoretisk analys av musiken.